“When I came to Canada, I didn’t know any English. Now I have a job and I’m able to communicate with other people, thanks to MOSAIC.”

CARF Canada seal

MOSAIC là gì?

MOSAIC là một cơ quan bất vụ lợi, đa ngữ chuyên trợ giúp di dân và người tỵ nạn về các nhu cầu định cư và hội nhập của họ.

Qua nhiều chương trình và dịch vụ khác nhau, MOSAIC giúp thân chủ của họ tham gia trọn vẹn vào xã hội Canada. Kể từ khi ra đời cách đây hơn 35 năm, MOSAIC đã trở thành một trong các tổ chức phục vụ di dân lớn nhất trong vùng Lower Mainland.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM
604 254 0244
employmentprograms@mosaicbc.com
 
CÁC TRUNG TÂM ANH NGỮ
604 684 8825
linc@mosaicbc.com
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIA ĐÌNH
604 254 9626
childfamily@mosaicbc.com
Chương Trinh BUILDING BLOCKS VANCOUVER
CHÖÔNG TRÌNH CAÙC DÒCH VUÏ ÑA VAÊN HOÙA CHO NAÏN NHAÂN
Chương Trình Tham Vấn Gia Đình Việt Nam
 
DỊCH VỤ THÔNG DỊCH
604 254 8022
interpretations@mosaicbc.com
 
DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ
604 254 9626
settlement@mosaicbc.com
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ - Con đường đến quốc tịch
CÁC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÂN CHỦ
Coi Chừng Các Tham Vấn Viên Di Trú Phi Đạo Đức
Hãy Coi Chừng Các Trường và Bằng Cấp Giả
Nợ Bảo Lãnh
Nợ Thẻ Tín Dụng
Nợ Tiền Vay Di Chuyển cho Người Tỵ Nạn Quy Ước
Tiến Trình Khiếu Nại hoặc Phản Đối của Thân Chủ
 
DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH
604 254 0469
commercial@mosaicbc.com
PHIÊN DỊCH VĂN KIỆN CÁ NHÂN
 
 
TÓM LƯỢC CÁC KHU VỰC PHỤC VỤ
 
Trụ Sở
Thứ Hai đến Thứ Sáu 9-5
1720 Grant Street
Vancouver, V5L 2Y7
Điện Thoại: 604 254 9626
 
Văn phòng Burnaby
Thứ Hai đến Thứ Sáu 9-5
5902 Kingsway
Burnaby, V5J 1H2
Điện Thoại: 604 438 8214
 
Văn phòng New Westminster
Địa điểm Dịch Vụ Cộng Đồng Fraserside
Tầng 2 - 519 7th Street
New Westminster, V3M 6A7
Điện Thoại: 604 522 3722 

 


MOSAIC believes in providing support to clients while receiving services. Please visit our dedicated client subsection that provides information on

  • Client Rights and Responsibilities,
  • Opportunity to tell your story,
  • Client satisfaction survey, and
  • Complaints procedures...by clicking here.